Disclaimer

Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de ICUZON website en op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden.

Inhoudsrechten en aansprakelijkheid
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. 
Op de ICUZON website staan links naar derden, ICUZON is niet aansprakelijk voor de inhoud, de privacybescherming of voor de diensten die via websites van derden worden aangeboden.
Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
ICUZON respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.
Alle gegevens die door deze website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier, worden uitsluitend gebruikt om uw vraag correct te beantwoorden of u de gevraagde dienst op juiste wijze te kunnen leveren en worden niet aan personen buiten ICUZON (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

E-mail berichten
Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Copyrights
Alle elementen (teksten, graphics, foto's etc.) van de ICUZON website zijn auteursrechtelijk beschermd.
Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICUZON.